ACTIVITY

2563

ตุลาคม

เมษายน

กุมภาพันธ์

2562

ธันวาคม

ตุลาคม

2561

ธันวาคม

กรกฎาคม

เมษายน

2560

ธันวาคม

2559

ธันวาคม

พฤศจิกายน

กันยายน

เมษายน

มีนาคม

มกราคม

2558

มีนาคม

2557

พฤศจิกายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

มกราคม

2556

มิถุนายน

2555

มีนาคม

กุมภาพันธ์

2554

ตุลาคม

พฤษภาคม

2553

มิถุนายน

โตโยต้าภูมิพัฒนา มอบสุขภาพดี เพื่อผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 4 ธันวาคม 2560...โตโยต้าภูมิพัฒนา ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม "โตโยต้าภูมิพัฒนา มอบสุขภาพดี เพื่อผู้มีรายได้น้อย" วัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้มารับการตรวจสุขภาพ...ฟรี  ในกิจกรรมมีแต่ความประทับใจที่ทั้งผู้ให้และผู้รับ ต่างมีความสุข ถือเป็นการคืนกำไรสูสังคม...สังคมแห่งความสุข สังคมแห่งการพึ่งพา 

SHOW MORE INFOMATION
บริการที่คุณวางใจ