ACTIVITY

2563

ตุลาคม

เมษายน

กุมภาพันธ์

2562

ธันวาคม

ตุลาคม

2561

ธันวาคม

กรกฎาคม

เมษายน

2560

ธันวาคม

2559

ธันวาคม

พฤศจิกายน

กันยายน

เมษายน

มีนาคม

มกราคม

2558

มีนาคม

2557

พฤศจิกายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

มกราคม

2556

มิถุนายน

2555

มีนาคม

กุมภาพันธ์

2554

ตุลาคม

พฤษภาคม

2553

มิถุนายน

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แด่ ผู้สูงอายุ ณ สำนักอนามัยศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
 

เมื่อวันที่  18 ก.พ. 2555  ณ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ณ สำนักอนามัยศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี  

บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา สำนักงานใหญ่  นำโดยประธานบริษัทฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูงเป็นเกียรติมอบ

เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้สูงอายุ   จำนวน 400 ราย

 

SHOW MORE INFOMATION
บริการที่คุณวางใจ